Barnmorskans stöd till kvinnor i förlossningsarbete : En begreppsanalys

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnan i förlossningsarbete har haft stöd vid sin sida genom alla tider. För att få en så omfattande förståelse som möjligt av begreppet ”stöd till kvinnor i förlossningsarbete” genomfördes en begreppsanalys. Syfte: Syftet med begreppsanalysen var att definiera begreppet ”barnmorskans stöd till kvinnor i förlossningsarbete” genom syntes av texter hämtat från litteratur och intervjuer med svenska barnmorskor. Metod: En begreppsanalys med hybridmodell. Först en teoretisk fas med litteratursökning, därefter en fältstudiefas där fem barnmorskor intervjuades följt av en syntes med identifikation av begreppets kännetecken utifrån den teoretiska fasen och fältstudiefasen. Resultatdelen avslutas med fallbeskrivningar. Resultat: Barnmorskor ser hög närvaro och lyhördhet tillsammans med information och individualisering som viktiga delar av stödet till kvinnor i förlossningsarbete. Detta skapar tillsammans trygghet och tillit i relationen mellan barnmorskan och kvinnan. Slutsats: I detta examensarbete framkom fem empiriska kännetecken på stöd till kvinnor i förlossningsarbete. Utan de empiriska kännetecken, Trygghet, Information, Lyhördhet, Närvaro, Individualisering, kan inte känslan av stöd uppstå hos kvinnan i relationen mellan kvinnan och partnern/närstående och barnmorskan och kvinnan i förlossningsarbete. Klinisk tillämpbarhet: Barnmorskelitteraturen bör revideras så att närvaron i rummet av barnmorskan lyfts som ett kännetecken på stöd i samma grad som information och övriga kännetecken på stöd. Kunskap kring stöd kan utvecklas kliniskt genom exempelvis workshops på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)