Skapa förväntan - Mer än ett PR-trick : Hur företag skapar förväntan innan premiär i en digital kontext för produkter och tjänsters framgång.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. Hur det går till när förväntan skapas innan produktpremiär, utan att det slår över och får negativa konsekvenser för produkten eller tjänsten, är ett område som kan anses vara outforskat. Området är en viktig källa till framgång eller fall för marknadsföring och lansering av nya produkter, vilket gör det relevant och intressant, både teoretiskt och praktiskt. Metod: I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är marknadsförare och produktansvariga med en bred bakgrund från olika typer av företag. De var hälften kvinnor, hälften män i olika åldrar. Vid analyseringen användes tematisk analys, då vi kodade intervjuerna för att sedan bilda teman. Resultat & slutsats: Resultatet som har framkommit i denna studie är att företagen lägger stor vikt vid att skapa och förankra planer internt och hos samarbetspartners innan en produktlansering. Samtidigt måste företaget arbeta med förståelse för och val av målgrupp, för att med dessa bitar på plats kunna leverera information till konsumenterna som skapar förväntan på marknader. Om någon del inte är välgjord ökar riskerna till att det blir komplikationer för lanseringen och uppbyggd förväntan riskerar att sänkas. Är grundarbetet välgjort har företagen goda förutsättningar att skapa förväntan. Sedermera är arbetet med att skapa förväntan en process som startar långt innan premiär. Examensarbetets bidrag: Kunskapsbidraget för denna studie är en unik insikt och översikt över hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare undersöka konsumenternas perspektiv om detta ämne och deras vilja att använda deras röst. Undersöka hur negativ buzz i slutändan kan bidra till produktframgång. Undersöka skillnaderna mellan tillverkare, grossister och butik när det kommer till kompetens och förståelse för strategier för att skapa förväntan genom sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)