P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). Valet av multipel på P/B beror på att det är en väl omskriven multipel som fortfarande väcker frågeställningar avseende betydelsen av bokfört värde i kombination med marknadsvärde. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera multipeln P/B som investeringsstrategi för aktier. Vidare syftar studien till att undersöka aktier med låga respektive höga P/B från de olika börslistorna Small, Mid och Large Cap på Stockholmsbörsen. Genomförande: Sex portföljer skapas baserat på låga respektive höga P/B från de marknadsvärdemässiga börslistorna Small, Mid och Large Cap på Stockholmsbörsen. Portföljerna ombalanseras årligen och följs mellan 2006 och 2016. Resultat: Fyra av sex portföljer har högre ackumulerad avkastning än jämförelseindex före och efter riskjustering. Dock hindrar svag statistisk evidens påvisande av överavkastning över tid. På motsvarande vis finnes svaga säkerställda skillnader i avkastning mellan låga och höga P/B. Ej heller förefaller det förekomma signifikanta skillnader i avkastning och risk mellan portföljer på Small, Mid och Large Cap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)