CSR:s påverkan på kundrelationer : En fallstudie om Ikeas CSR aktiviteters påverkan på kundrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: CSR:s påverkan på kundrelationer – en fallstudie om Ikeas CSR aktiviteters påverkan på kundrelationer. Kurs: Företagsekonomi III, marknadsföring, 15 hp, 2FE73E. Författare: Alexander Thorell Handledare: Prof. Mosad Zineldin Examinator: Joachim Timlon Nyckelord: Corporate social responsibility (CSR), marknadsföring, kundrelationer, kunders värdeskapande, Ikea, välgörenhetskampanjer, hållbarhet   Bakgrund: CSR är en fråga som blir alltmer uppmärksammat i dagens samhälle. Forskningen och företagen arbetar aktivt med att hitta lösningar för att på ett bättre och effektivare sätt arbeta, och samtidigt värna om vår miljö. I dagens samhälle börjar ett intresse uppstå hos konsumenterna för CSR. Idag förväntar sig folket att framförallt stora företag tar ett samhällsansvar och arbetar mot ett hållbarare samhälle. Tidigare forskning har visat att CSR kan ge företag konkurrensfördelar men det råder brist på kunskap när det gäller CSR:s påverkan på kundernas värdeskapande och påverkan på ett företags kundrelationer.   Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur företags CSR och tillhörande aktiviteter påverkar kundvärdet och kundrelationen hos företagets kunder. För att studera detta kommer en fallstudie att genomföras på Ikea. Uppsatsen bygger på att beskriva, undersöka och analysera kundernas uppfattning och hur de värdesätter Ikeas arbete med CSR och de kampanjer som genomförs i Ikeas varuhus.   Metod: Uppsatsens metoder består av en fallstudie med en kvalitativ metodik med inslag av både kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder för att samla in empiri. Den kvalitativa metoden består av intervjuer med kunder och anställda på Ikea. Den kvantitativa metoden består av en enkätundersökning.     Slutsats: Studien visar att det finns en efterfrågan för CSR och att kunderna använder detta som en del av köpprocessen vid val av leverantör. Detta resulterar i att CSR är ett sätt för företagen att konkurrera på marknaden. Analysen visar även att det finns en stor brist på kunskap och medvetenhet hos kunderna som försvårar för kunderna att svara på företagens CSR arbeten. En större satsning på marknadsföring av CSR skulle kunna leda till att öka kundernas medvetenhet och kunskap som resulterar i en positiv påverkan på kundernas värdeskapande för CSR. Detta kan då resultera i att företagen får en positiv påverkan på sina kundrelationer.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)