Babblarna : Språkutveckling på ett medvetet eller omedvetet sätt

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med vår kvalitativa studie är att synliggöra om materialet Babblarna används medvetet som ett språkutvecklande material. Vi vill synliggöra hur pedagogen förmedlar materialet till barnen och undersöka vilka kommunikationsformer pedagogen använder sig av. Studiens utgångspunkt är sociokulturell teori och vi valde att observera tjugo planerade aktiviteter med Babblarna på sju olika förskolor. Resultatet i denna studie visar att Babblarna används på ett skiftande sätt, allt från sångsamling till experiment. Materialet främjar barns språkutveckling, men det är inte alltid ett medvetet val från pedagogens sida. Vidare visar studien vilka kommunikationsformer som används, dessa är talat språk, kroppsspråk och teckenspråk. Vår slutsats blir att Babblarna är ett hjälpande material för att utveckla barnens språkliga medvetenhet på ett meningsfullt sätt, särskilt om pedagogen använder dem som språkutveckling på ett medvetet sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)