I hälsans tjänst är jag en verktygslåda : Ett perspektiv på personliga tränare och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Erik Karlsson; [2014]

Nyckelord: Personal trainers; Health; Health awareness; Bourdieu;

Sammanfattning: Idag börjar personliga tränare kännas igen som en stor del av friskvården och har nu uppmärksammats vara en resurs för att främja hälsa. Syftet med detta arbete är att studera personliga tränares erfarenhet av hälsa när det kommer till utbildning, sin egen hälsa och hälsa i relation till sitt yrke. Det genomfördes fem individuella intervjuer med personliga tränare för att samla in material. Intervjuerna transkriberades och resultatet tematiserades där kärncitat valdes ut för att illustrera var tema. Resultatet analyserades och diskuterades utifrån dessa teman med en teoretisk utgångspunkt komponerad genom begrepp av Pierre Bourdieu. Resultatet av intervjuerna visar på en helhetsyn av hälsa. Hälsan ses som en resurs för att kunna leva livet. Den hälsa de olika personliga tränarna upplever är något som formats under livs- och yrkeserfarenhet. Under sina utbildningar till PT (personlig tränare) upplevde ingen av informanterna att deras syn på hälsa förändrades. Det fanns även en frånvaro i utbildningarna av vad hälsa är. Det framgår att hälsoarbetet är en strävan efter att må bra. Detta genom att finna det som gör att en mår bra men även finna det som skapar ohälsa och behandla detta. Personliga tränare jobbar med ett helhetsperspektiv på hälsa. Det framgår även att de under sina respektive utbildningar inte erhöll något lärande i vad hälsa är eller innebär. Under utbildningarna förändrades inte heller deras syn på hälsa. I arbetet med sina klienter framgår det att de både jobbar utifrån vad som skapar hälsa respektive ohälsa, men att det som skapar hälsa är i fokus. Den breda synen på hälsa kan bidra i hälsoarbetet då den erbjuder möjligheten att lättare identifiera påverkningsfaktorer av hälsa respektive ohälsa hos kunderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)