Kalkylerade kostnader ställda mot verkligt utfall för infraprojekt : Analys och uppföljning av infraprojekt

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Infrastrukturella projekt har ofta kalkylavvikelser, vilket har varit huvudanledningen till inriktningen för detta examensarbete. Rapporten beskriver mot en teoretisk referensram, kostnadskalkylering vid olika skeden i byggprocessen. Det redogörs hur kalkyleringen förändras och blir mer detaljerad i takt med att fler faktorer om det aktuella projektet efterhand blir kända. I rapporten läggs viss tyngdpunkt på uppföljningar av fyra stycken infraprojekt som kalkylerats hos Bygganalys på ÅF-Infrastructure AB. Kalkylerna har gjorts på uppdrag av beställaren Stockholms stad trafikkontor. Kostnadsuppskattningarna har ställts mot respektive entreprenörs anbudskalkyl/prissatta mängdförteckning för att identifiera vilka kostnadsposter som bidrar till kalkylavvikelser för de fyra projekten. Det redovisas även en uppföljning av den uppskattade ÄTA-summan som gjorts av Bygganalys för projekten, vilket ställts mot den verkliga ÄTA-summan. I uppföljningen av ÄTA-posterna har det även gjorts en identifikation av vilka avvikelser som orsakats av projekteringsfel och vilka som berott på ändrad arbetsomfattning eller kvalitetshöjande arbeten. I rapporten förekommer även slutsatser om orsaker till avvikelserna i kostnadsuppskattningarna och en redogörelse om vad avvikelserna kan bero på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)