Att finna sig själv i Skattungbyn : en studie om alternativa sociala system i Skattungbyn

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker en grupp unga människors val att bo i Skattungbyn, en landsbygdsort i norra Dalarna. Materialet är baserat på kvalitativa intervjuer genomförda med åtta personer som bott i byn under en längre eller kortare tid. Personerna har bott i byn efter att de gått Mora folkhögskolas kurs Ekologisk odling och hållbar livsföring som hålls där. Materialet har analyserats genom Anthony Giddens struktureringsteori med fokus på begreppen praktiskt och diskursivt medvetande för att förstå de drivkrafter som ligger bakom valet att bosätta sig i byn. I studien undersöks hur olika upplevelser av staden och det moderna västerländska samhället bidragit till en flytt till landsbygden. Vad som är viktiga ingredienser för trivsel i dessa unga människors liv och slutligen vad det är som möjliggör för de unga som flyttar till Skatttungbyn att kunna bosätta sig där. Studien har visat på hur det moderna samhället hindrar människor från att ta beslut baserade på deras egna viljor genom samhällets kontroll över individen. Men även på hur individen kan bryta dessa och själv bygga upp nya strukturer. Dessa två processer sker dock aldrig separat utan bygger istället upp varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)