Att leva med bröstcancer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: ATT LEVA MED BRÖSTCANCER - KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT DIAGNOSTICERAS MED BRÖSTCANCER OCH FÖRÄNDRINGEN AV DET DAGLIGA LIVET - EN BLOGGSTUDIE BERGENUDD KARIN BERNDTSSON ANNA Bergenudd, K & Berndtsson, A. Att leva med bröstcancer – kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer och förändringen av det dagliga livet – En bloggstudie. Ett examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola, Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Att drabbas av bröstcancer är en omvälvande händelse med en stor omställning både psykiskt och fysiskt. Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbades upplevelse av att få diagnosen bröstcancer, upplevelsen av bröstcancer och hantering av vardagen. Studien är empirisk med en kvalitativt deskriptiv ansats och materialet är insamlat från sju bloggar. Dataanalysen har utförts med hjälp av en innehållsanalys och resulterade i fyra huvudkategorier: Att drabbas bröstcancer, känslomässig hantering, den nya vardagen och erfarenheter av sjukvården. Resultatet visar att ett cancerbesked försätter en individ i chock och har stor inverkan på vardagen. Bloggen är för de här individerna ett redskap för att hantera sin nya vardag. Ett viktigt stöd för att ta sig genom vardagen har visat sig vara bland annat familj vänner och sjukvårdspersonal. Nyckelord: Blogg, Bröstcancer, Coping, Dagligt liv, Livskvalité, Upplevelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)