Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Emma Ringborg; Ulrika Lundgren; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Palliativ vård innebär att lindra patientens lidande samt främja livskvaliteten för de med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Att vårda patienten palliativt i hemmet är inte alltid ett självklart val för närstående då det innebär stora förändringar av hemmiljön. Patientens önskan är dock ofta att få vårdas i hemmet. Hur ställer sig närstående till detta och hur upplever de den palliativa vården i hemmet? Problem: Vården i hemmet innebär stora förändringar och kan därför vara ett svårt val för de närstående att ta ställning till. Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att patienten vårdas palliativt i hemmet Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Vid analys av tidigare studier framkom två teman, närståendes inre upplevelseperspektiv och närståendes yttre upplevelseperspektiv. Det inre upplevelseperspektivet gav två subteman, påfrestningar för närstående och vardagslivets förändring. Det yttre upplevelseperspektivet gav stöd från vårdteamet och förändring av hemmiljön. Slutsats: De närstående valde att vårda patienten i hemmet för att uppfylla dennes önskan trots ansvaret det innebar. Stödet från det palliativa sjukvårdsteamet var av stor vikt och gav förutsättningar för närstående att hantera vården i hemmet men gav även möjlighet till ett fortsatt normalt liv.

Nyckelord: litteraturstudie, närstående, palliativ vård, vård i hemmet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)