23 år av ämnet Idrott och hälsa : En statistisk slutbetygsjämförelse mellan pojkar och flickor från Lpf94 och Lgy11 i ämnet Idrott och hälsa

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Leo Gustafsson; Jarl Henrik; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställning Det syfte som denna studie har är att ta reda på om den generella uppfattning som finns i samhället att flickor presterar bättre i skolan även gäller i ämnet Idrott och hälsa under läsåren 1996/1997 till 2018/2019 under läroplanerna Lpf94 samt Lgy11. Slutbetygen som kommer granskas i studien är betygen IG och MVG från Lpf94 samt betygen F och A från Lgy11. Studien kommer även att granska betygen mellan könen i ämnet Matematik som en jämförelse till ämnet Idrott och hälsa för att se om det finns likheter eller olikheter att urskilja Frågeställningarna som studien har är följande: Hur fördelas betygen i ämnet Idrott och hälsa mellan flickor och pojkar när det gäller det högsta betyget MVG samt det underkända betyget IG i Lpf94? Hur fördelas betygen i ämnet Idrott och hälsa mellan flickor och pojkar när det gäller det högsta betyget A samt det underkända betyget F i Lgy11? Hur fördelas betygen mellan flickor och pojkar i ämnet Matematik i jämförelse med Idrott och hälsa? Metod Den metod som använts i studien är en kvantitativ metod där statistik över 23 årsredovisningar av slutbetyget inom gymnasiet på riksnivå använts för att besvara frågeställningarna och se om hypotesen stämmer eller inte. Statistiken är framtagen från Skolverket och hela populationen. Därför är resultaten vetenskapligt relevanta då de är precisa och inte framtagna genom stickprov eller slumpmässigt urval. Antal elever som går ut varje år är ungefär 84000 under denna period på 23 år. Resultat Det resultat som studien visar är att i ämnet Idrott och hälsa har pojkar högst andel MVG men även IG ur läroplanen Lpf94, detta gäller även för betygen A och F ur läroplanen Lgy11. I ämnet Matematik varierar det år för år vilket kön som har högst andel MVG eller A. Under majoriteten av åren är det störst andel pojkar som har betyget IG eller F i Matematik.   Slutsats Slutsatsen är att pojkarna fortfarande har de högsta betygen överlag inom Idrott och hälsa och har haft det de senaste 23 läsåren, vilket även den tidigare forskningen har pekat på. Dock kan konstateras att skillnaden i slutbetygen för flickor och pojkar har minskat och det verkar som att det ämnet Idrott och hälsa som förr i tiden ansågs vara ett pojkämne blivit mer och mer könsneutralt precis som i ämnet Matematik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)