"Självklart att det finns olika vägar att nå kunskap" En jämförande undersökning om litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk i gymnasiet.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Anna Dahlbom och Anja Ohlwein: "Självklart att det finns olika vägar att nå kunskap" Enjämförande undersökning om litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk igymnasieskolan. Göteborgs universitet: Examensarbete inom lärarutbildningen, 10 p., 2006.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur litteraturundervisning bedrivs i teori och praktik isvenska och svenska som andraspråk på gymnasiet. Två underliggande frågeställningar harställts för att kunna besvara huvudproblematiken. Dessa frågeställningar är: 1. På vilket sätt skiljer sig kursplanerna på gymnasiet för svenska jämfört med svenska som andraspråk när det gäller litteraturundervisning? 2. Hur arbetar olika lärare i svenska respektive svenska som andraspråk med litteratur och på vilket sätt knyter de an till kursplanernas innehåll?För att få svar på dessa frågor genomfördes två olika undersökningar. För det första jämfördeskursplanerna på gymnasiet för svenska och svenska som andraspråk med fokus på litteratur-undervisning. För det andra intervjuades sex lärare från olika gymnasieskolor, varav tvåundervisar i svenska, två i svenska som andraspråk och två i båda ämnen. De tre olika lärar-kategorierna valdes för att få ett så brett perspektiv som möjligt på hela problematiken.Kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk strävar efter att skapa likvärdiga måloch syften båda ämnen emellan, men det finns ändå vissa skillnader. Svenskeleven ska t.ex.läsa nordiska verk och göra nedslag i olika epoker i litteraturhistorien, men i svenska somandraspråk ligger fokus på svensk 1900-talslitteratur. I det stora hela arbetar lärare medlitteratur på liknande sätt. Det är endast en lärare som utmärker sig eftersom hon arbetar heltindividuellt till skillnad från de andra som varierar undervisningen i större grad. Alla lärare ärense om att läromedel inte är centrala i deras undervisning. Lärarna är också överens om attämnena ska vara likvärdiga. De lärare som undervisar i svenska lägger större vikt vidlitteraturhistorisk orientering än andraspråkslärare. Utifrån ett jämförande perspektiv är detframförallt lärarna som undervisar i svenska som andraspråk som vet mycket mer om detandra ämnet svenska, och de är dessutom mer engagerade än vad svensklärarna är i det andraämnet svenska som andraspråk. De nationella kursplanerna tycks prägla litteraturunder-visningen mer än vad lärarna är medvetna om. När det gäller de lokala kursplanerna så ärandraspråkslärarna betydligt mer insatta än vad lärarna i svenska är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)