Gymnasielärares upplevelser av digitaliserad distansundervisning : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Som följd av pandemin covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten tvingadesgymnasieskolor i Sverige att anpassa sin undervisning till distansundervisning. Digitalaverktyg blev därför en viktig del för gymnasielärare för att kunna fortsätta undervisningen.Tidigare forskning visar varierande resultat på distansarbetets effekter och utgår främst frånfrivilliga verktyg som möjliggör distansarbete. Utifrån faktorer kopplade tillanvändaracceptans är studiens syfte att undersöka gymnasielärares upplevelser avdistansundervisning och hur den har påverkat deras arbete. För att besvara studiensfrågeställning genomfördes semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare från Uppsala.Resultatet visar att distansundervisning även under obligatoriska förhållanden till stor delupplevs negativt, baserat på de tre teman som producerats utifrån gymnasielärares intryck ocherfarenheter av distansundervisning. De tre centrala teman som undersökts är: kommunikationmellan lärare och elever, arbetsbörda samt digitala verktyg. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)