Post mortem care: att vården den avlidne patienten : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda den avlidna patienten i palliativ vård

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: När en patient avlider fortsätter vården även efter dödsögonblicket, vårdpersonal tar hand om både patient och närstående även efter att döden har inträtt. Att göra iordning den avlidne (post mortem care) är en uppgift omgärdad av symboliska handlingar och ritualer. Utbildningar lägger ringa vikt vid att lära ut färdigheter kring denna typ av vård och upplevelsen av att vårda en avliden patient är sparsamt undersökt i forskning och litteratur. Syfte: Att beskriva vad sjuksköterskor upplever som viktigt och meningsfullt i sitt arbete med vård av avlidna patienter i palliativ verksamhet. Metod: Arbetet har en deskriptiv design och är en kvalitativ intervjustudie med både fokusgruppintervju och enskild intervju som datainsamlingsmetod. Materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier: Kunskap och erfarenhet: teoretisk kunskap erfarenhetsbaserad kunskap Relationer och roller: sjuksköterskors relation till patienten närståendes roll och betydelse för sjuksköterskor Handlingar och ritualer: symboliska handlingar avslut och avsked reflektion Diskussion: Resultatet diskuterades med KASAM som teoretisk referensram och överensstämmer med tidigare forskning. I resultatet framkom att vården av avlidna ansågs vara meningsfull och en arbetsuppgift som sträcker sig längre än omvårdnad, t.ex. inkluderades närståendestöd och egen reflektion som delar av post mortem care. Resultatet visar också att kunskapen till största del är erfarenhetsbaserad och att deltagarna i studien tycker det är viktigt att erfarna får tid och möjlighet att lära nya/oerfarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)