Den digitala kommunen : En studie om digital mognad i en kommunal verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Dagens samhälle blir alltmer digitaliserat och företag och offentlig sektor möter hela tiden nya utmaningar. Att förhålla sig aktuell med digitaliseringen och för att ta hänsyn till de behov och intresse som finns i samhället behövs en hög digital mognad. Digitala mognad är centralt för att upprätthålla verksamheter aktuella och effektiva. Studien lyfter upp vad digital mognad är och genom en fallstudie och semi-strukturerade intervjuer förklarar och undersöker den digitala mognaden av en kommun i Sverige. Studien använder definitionen av digital mognad i enlighet med Kane et al. (2015) som beskriver att det finns en tydlig digitaliseringsstrategi, ett ledarskap och en kultur som främjar förändring. Studien ämnar undersöka den digitala mognaden i en mellanstor svensk kommun. Resultatet av studien analyseras utifrån ett konceptuellt ramverk som är baserat på tidigare forskning och diskuteras gentemot forskning och teorier. Studiens resultat visar att det delvis finns en digital mognad i kommunen men att det inte finns en definierad strategi som förklarar vägen dit och är kommunicerad utöver hela organisationen. Studien visar även att den undersökta enheten har mycket pågående arbete när det kommer till digitalisering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)