Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 :  En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Ereblina Gashi; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 - En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet  Bakgrund och problem:  IASB implementerade den 1 januari 2005 ett nytt regelverk så kallad IFRS som gällde för alla börsnoterade bolag i Europa. Enligt det utfärdande expertorganet IASB skulle fasta linjära avskrivningar ersättas med en nedskrivningsprövning av goodwill. Anledningen till detta var att nedskrivningsprövningarna ger en bättre beskrivning av värdet av goodwill. Dessutom skulle denna förändring ge mer värdefull information till användarna av redovisningshandlingarna vilket i sin tur skulle bidra till att intressenterna får en mer relevant information som ger en närmare beskrivning av det riktiga ekonomiska värdet av företagets goodwill. Den redovisningsfrihet som råder inom redovisning vid värdering av goodwill enligt IAS 36 har medfört negativa konsekvenser i form av manipulation enligt tidigare forskning. Inom ramen för IFRS 3 har ledningen möjlighet att göra egna avvägningar som i sin tur ökar risken för manipulation. En subjektiv standard kan enligt tidigare forskning leda till att företagsledningen drar nytta av denna flexibilitet genom att agera opportunistiskt. Två strategier grundat på opportunistiskt beteende har därför identifierats, earnings management och opportunism.   Syfte: Syftet med denna studie är att studera strategier grundat på opportunistiskt beteende för hantering av redovisning då när svenska företagsledningar erbjuds redovisningsfrihet. Detta åstadkoms genom att identifiera strategier, grundat på opportunistiskt beteende, vid nedskrivning av goodwill enligt IAS 36.  Metod: För att uppnå studiens syfte genomfördes en kvantitativ studie med en deduktiv forskningsansats. Den teoretiska utgångspunkten baseras på agent- och den positiva redovisningsteorins förklaringar till företagsledningens agerande.  Slutsats: Studien finner bevis på att företagsledningen i svenska bolag använder sig av strategier grundat på opportunistiskt beteende i form av earnings management vid nedskrivning av goodwill. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)