Den lilla hogwardseleven och den coola unga kvinnan. Diskurser som formas i bemötandet av He for she-ambassadör Emma Watson

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Jessica Eng; [2016-05-04]

Nyckelord: diskursanalys; feminism; ledarskap;

Sammanfattning: SyfteJag är intresserad av hur bemötandet av en ung kvinnlig ledare som talar om kvinnors rättig-heter kan se ut. Genom att analysera och se vilka diskurser som kommer till uttryck på nätet kan vi bli medvetna om vilka diskurser som bidrar till att förstärka ojämna maktförhållanden. Mitt kunskapsintresse är att skriva om hur Emma Watson, som ambassadör för He for she-kampanjen, och hennes he for she-tal bemöts utifrån diskurser. Mer specifikt handlar det om att undersöka responsen utifrån normer och genusordning angående kvinnligt ledarskap.TeoriJag använder mig av diskursanalys samt feministisk teori eftersom jag är intresserad av makt-diskurser gällande kvinnligt ledarskap. Feministisk forskning utmärks av att ett kvinno- eller könsperspektiv appliceras på sociala fenomen. I mitt fall att jag är intresserad av hur en kvinn-lig talare och ledare bemöts.Metod Jag har valt diskursanalys som metod då jag anser denna lämpad för att kunna besvara mina frågeställningar samt uppfylla mitt syfte. Anledningen till vald metod är att diskursanalys är ett tillämpbart verktyg att använda sig av för att kunna urskilja bakomliggande maktstrukturer i en text. Diskursanalysen är användbar för att hantera maktfrågor såsom könsmakt och hegemonier (Bergström & Boréus, 2005). Resultat I diskursen om Emma Watson återfinns termer som stark, modig samt att hon har ett beund-ransvärt engagemang vilket utmanar de rådande diskurserna om kvinnor och ledarskap. I be-mötandet är andra mer kritiska och ifrågasättande i sin uppfattning av Watsons etos (tro¬vär-dig¬het). Dessa tillskriver Emma Watson och hennes framförande egenskaper som i regel är stereotypt kvinnliga vilket upprätthåller genusordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)