Albanska som modersmål - En kartläggning med hjälp av interjuver av albanska personers svårigheter vid inlärning av svenska som andraspråk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Viktor Uvehammer; [2009-09-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jag har i den här uppsatsen undersökt vilka svårigheter personer med albanska som modersmål möter när de ska lära sig svenska som andraspråk. Anledningen till att jag valt detta ämne för min uppsats är att albanska är ett indoeuropeiskt språk som utgör en egen gren i det indoeuropeiska språkträdet och svenska är ett nordgermanskt språk. Därför är en jämförelse mellan svenska och albanska intressant. Utgångspunkten för min uppsats är att det måste innebära en särskild utmaning för personer med albanska som modersmål att lära sig ett andraspråk som svenska. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka problem som personer med albanska som förstaspråk möter när de lär sig svenska. De forskningsfrågor jag använt mig av i uppsatsen har tillämpats praktiskt i en kartläggning med hjälp intervjuer där jag forskat kring vad personer med albanska som förstaspråk upplevt som svårt när de lär sig svenska. De intervjufrågor som jag använt mig av i denna kartläggning finns redovisade i uppsatsen under rubriken bilaga.Min uppsats innehåller tre delar: en redovisning av skillnaderna mellan svenska och albanska samt en kort historik över det albanska språkets uppkomst, ett intervjuavsnitt med tre deltagare som har albanska som modersmål där de berättar hur de lärt sig svenska som andraspråk och en diskussion där jag redovisar vad jag kommit fram till samt resonerar kring detta. Jag avslutar mitt arbete med en slutsatsdel där resultatet av min diskussion sammanfattas.Resultatet av min uppsats är att många av de antaganden som mina forskningsfrågor som baseras på tidigare forskning inte går att bevisa eftersom deltagarnas svar skiljer sig åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)