Kassaflödesanalys sett ur kreditgivarens ögon

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka kassaflödesanalysens omtvistade användbarhet. Utifrån kreditgivarnas perspektiv beskriva och analysera områdena där kassaflödesanalysen anses vara användbar vid kreditgivning till företag. Metod: En kvalitativ metod bestående av ett frågeformulär med 13 öppna frågor. Den empiriska datan består av svar från nio stycken kreditgivningsansvariga. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på är främst Intressentmodellen och tidigare empiriska studier. Empiri: Data från frågeformulär besvarade av nio kreditansvariga som arbetar med kreditgivning till företag. Fem stycken svenska banker är representerade. Resultat: Resultatet visar att representanter från svenska banker upplever att kassaflödesanalysen är ett användbart redskap vid bedömning av företags framtida solvens, likviditet och kassaflöden. Det framgår att den utgör en prioriterad del av kreditgivarnas beslutsunderlag vid kreditgivning till företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)