Äldres digitala utanförskap i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Martin Lobell; Anton Tiwe; [2020]

Nyckelord: exclusion; elderly; application;

Sammanfattning: Denna uppsats berör det rådande digitala utanförskap som många äldre svenskar i åldrarna 66+ idag upplever. Fokus har riktats mot anledningarna till vad utanförskapet beror på och vilka eventuella lösningar mot detta som går att ta fram. Studieprocessen är av slaget Design and Creation och består av både kvantitativa och kvalitativa data. Förutom att utföra litteraturstudier har datainsamlingar uträttats genom analys av stora datasets, enkätundersökningar och andra metoder som Customer Journey Mapping.Den främsta anledningen till att denna studie utförts är att det blir allt mer fundamentalt att ta del av de nya, digitala alternativ till de samhällstjänster som svenskarna behöver tillgång till jämt. Därmed innebär det att om man själv inte är villig eller inte har möjlighet att delta i övergången från analogt till digitalt så riskerar man att uppleva konsekvenser av detta på flera olika plan, inte minst ekonomiska.Forskningsfrågan som studien avser besvara är “Hur kan man bistå de äldre i digitalt utanförskap för att motivera dem till att börja använda internet?” och har sedermera brutits ner till fyra underfrågor för att lättare angripa de olika problemområden som ligger till grund för problematiken bakom den stora forskningsfrågan.Studien kastar ljus på heuristiska riktlinjer och principer som kan användas för att designa och utveckla mjukvara särskilt anpassad för äldre såväl som kvantitativa data som visar användningsstatistik m.m.Några viktiga slutledningar som går att dra från denna studie är vikten av att utvecklare börjar ta äldre människor i större beaktande när de utvecklar. Vidare har det tydligt framgått att de äldre som antingen inte vill eller känner att de kan använda internet och annan mjukvara kan och bör motiveras att övervinna sina farhågor. Detta görs bäst genom övning med hjälp av instruktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)