Humor och trovärdighet bland svenska NGO:s. En kvalitativ studie över Unicefs, Röda Korsets och SOS Barnbyars kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Vendela Tenor; [2019]

Nyckelord: Humor; trovärdighet; NGO; retorik;

Sammanfattning: Syftet med studien är att studera hur humor och trovärdighet samspelar i svenska ickestatliga organisationers kommunikation. Detta studeras genom en retorisk metod med hjälp av appellformerna ethos, pathos och logos, humorteorierna om överlägsen, inkongruent och förlösande humor samt deras retoriska funktioner. Även trovärdighetsteorin och dess begrepp expertis och pålitlighet används. I metoden används en retorisk disposition som utvecklats med begreppen som är specifika för studien. Materialet består av en reklamfilm från Unicef, en reklamaffisch från Röda Korset och en radioreklam från SOS Barnbyar. I studien visar det sig att humor kan förstärka andra retoriska funktioner i texten, bidra till den övertygande kraften samt skapa situationer för identitetsskapande processer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)