Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. Håldäck är ett betongelement som används mycket inom bostad och industribyggnader. Håldäck klarar stora krafter samtidigt som tillverkningen kräver mindre betong. Detta uppnås genom att betongelementen spännarmeras med hjälp av vajrar. Håldäck kan vara ett bra alternativ som beklädnadselement för enklare lantbruksbyggnader för djurhållning så som dikobesättningar eller fårproduktion men även till spannmålslagring. Målet är att försöka anpassa dagens håldäck från Contiga så att de går att använda i lantbruket. Det ska vara ett enkelt väggelement som ska byggas som standardelement så de enkelt kan tillverkas som lagervara. För att undersöka om det är möjligt att använda håldäck som väggelement så har det varit möten och diskussioner med konstruktörer från ledande företag inom tillverkningsindustrin av betongelement. Konstruktörerna har med hjälp av beräkningsprogrammen Pre Stress och E‐ Bjälke beräknat olika håldäcks hållfasthet när de utsätt för olika laster. Lasterna är bland annat vindlaster, djurlaster och spannmålslaster. Lasterna från djur och spannmål har tagits fram med hjälp av utdrag från svenska institutet för svensk standard. Vindlasterna har beräknats fram genom den mest ogynnsamma terrängen, vindstyrkan samt säkerhetsklass 3. Detta för att säkerställa att väggelementen kan monteras på samtliga platser i Sverige. Beräkningarna visar att det är möjligt att använda håldäck som beklädnads element på byggnader om väggen utsätts för de vindlaster som kan förekomma i Sverige. Håldäck ska även klara de laster som kommer från djur. När det kommer till laster från spannmål, i detta fall vete, så lämpar sig inte speciellt bra. Detta eftersom lagringshöjden inte blir mer än 1,4 meter upp på väggen. Vilket är alldeles för lite för att göra håldäckselementen konkoranskraftiga. Vid spannmålslagring är det alltså bättre att använda traditionella betongelement. Slutsatsen är att det går att använda sig av håldäcksväggar inom lantbruk. Det kan vara ett bra framtida komplement till dagens väggelement. Håldäckens största fördelar är att de går att tillverkas med maskin vilket minimerar antalet arbetstimmar per m2 väggelement. Det går dessutom åt 35% mindre betong än för ett liknande väggelement vilket medför att det blir ett avsevärt mindre klimatavtryck. Häldäcken klarar även de vindlasterna som de kan utsättas för i svenska förhållanden. Det ska inte heller vara några problem med de djurbelastningar som kan uppstå. Däremot så kommer det inte att bli konkurrenskraftig som väggelement i planlager för spannmål då håldäcken klarar för låg lagringshöjd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)