Högre nivåer av medvetenhet hos chefer : ett värderingsskifte

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Ett globalt paradigmskifte sker från traditionella värderingar till självuppfyllande värderingar, vilket får konsekvenser för individer och organisationer. Skiftet kräver högre nivåer av medvetenhet. Högre medvetenhetsnivå har visats ge effekt på förmågan att operera med förhöjd komplexitet, för individer och hela organisationer. Studien jämförde chefers värderingar med medarbetare och studenter genom värderingskartläggning. Syftet var att, utifrån kartläggningen, dra slutsatser om gruppernas medvetenhetsnivå enligt Halls (1995) teori. Hypotesen var att cheferna skulle visa på högre nivå av medvetenhet. Data insamlades genom webverktyget ValuesOnline där deltagarna rangordnade 125 värderingar. Värderingarna delades in i tre utvecklingscykler som kopplas till olika nivåer av medvetenhet. Interaktionen för gruppernas fördelning mellan cyklerna var signifikant men ingen signifikant skillnad för gruppernas fördelning in om varje cykel. Utifrån resultatet kunde inget antagande om att cheferna befann sig på en högre medvetenhetsnivå göras. Slutsatsen var, i enlighet med tidigare forskning, att ledarskapsutbildningar med fördel fokuseras på arbetet med personliga värderingar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)