Skötsel för tallskog i Tjäderbergets mångfaldspark

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Tallskogarna i Norrland har genomgått en strukturförändring det senaste århundradet. Minskningen av skogsbränder tillsammans med ett intensivare skogsbruk har gjort dagens tallskogar homogena, enskiktade och död ved har blivit en bristvara. Strukturförändringarna har lett till minskad biologisk mångfald i skogarna. En del i SCA:s naturvårdsarbete för att gynna den biologiska mångfalden är öppnandet av mångfaldsparker. En mångfaldspark är ett område på minst 500 ha där halva arealen avsatts för naturvård. I Västerbotten öppnas Tjäderbergets mångfaldspark till sommaren 2014. Den produktiva skogsmarksarealen är på 967 ha och minst 483,5 ha ska skötas för att främja natur- och kulturvärden. En målsättning för de 483,5 ha är att öka tallskogar med höga naturvärden från 71,6 ha (14,8 %) till 145,1 ha (30 %) till år 2030. Syftet med denna studie var att identifiera bestånd som skulle kunna utveckla höga tallnaturvärden genom olika skötselåtgärder. De föreslagna åtgärderna är 1) lämna för fri utveckling, 2 naturvårdsbränna, 3) mekaniskt skapande av död ved, 4) luckhuggning. I analysen ställdes kriterier upp för att identifiera lämpliga bestånd för respektive åtgärd. De bestånd som uppfyllde kriterierna bäst tilldelades en passande åtgärd. Resultatet blev 19 bestånd med en sammanlagd areal på 103,6 ha som tilldelades skötselåtgärder. De föreslagna åtgärderna garanterar dock inte att höga naturvärden utvecklas inom planperioden då denna process kan ta lång tid i tallskogar. Studien behandlar ett av flera mål med mångfaldparken och kan ingå som beslutsstöd i en större översiktsplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)