"Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]

Nyckelord: Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

Sammanfattning: Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. Dessa observationer delades in i två delstudier där Julia Wigren ansvarade för delstudie 1 om barnen och Selin Bakir ansvarade för delstudie 2 om pedagogerna. Under observationerna tog vi stöd av observationsmallar som vi gjort själva för att underlätta observationens syfte. Studien utgår från feministisk poststrukturalism och centrala begrepp, som makt, kön, könsroll, könsidentitet och genus för att framställa resultatet.  Resultatet av studien visar på att barn ofta valde att leka könsstereotypa lekar med barn av samma kön, samt att barnen använde sig av olika strategier för att inta maktpositioner i leken. Resultatet av pedagogernas förhållningsätt till barnens könande lek påvisade att de intog en passiv roll i den fria leken och hade ett jämlikt bemötande oavsett kön. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)