Private Banking : En lönsam kostnad?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Problem: Hur skiljer sig Swedbanks Private Banking-tjänst ifrån dess Privatrådgivningstjänst i termer av kundkaraktäristika, relationsmässigt mervärde samt finansiell avkastning? Hur skiljer sig bankens fokusering ifrån kundens efterfrågan baserat på dessa variabler? Vad beror dessa eventuella skillnader på?

Hur ser en modell som förklarar sambandet mellan avkastning och kontaktintensitet ut och är en exklusivare rådgivningstjänst så som PrivateBanking-tjänsten nödvändig att tillhandahålla för kundens räkning baserat på dessa variabler?

Syfte: Definiera det mervärde Swedbanks AB:s PrivateBanking-tjänst medför i form av avkastning och relationsmässiga sådana, och vad som driver kunden att betala för denna tjänst jämfört med ordinär Privatrådgivning. Detta kommer generera en slutsats huruvida Private Banking-tjänsten medförnågon överavkastning, samtidigt som en modell kommer kunna skapas som visar ett eventuellt samband mellan avkastning och kontaktintensitet, vilket visar nödvändigheten med exklusivare sådana. Detta för att finna de eventuella gap som finns mellan kundens uppfattning och bankens tyngdpunkter.

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med Private Banking- och Privatrådgivare på Swedbank AB. Därefter har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter till kunder som innehar Swedbanks rådgivningstjänster. Uppsatsen har en deduktiv utgångspunkt som därefter övergår till en något mer induktiv inriktning då teorier och en modell skall skapas.

Resultat/slutsatser: Private Banking-tjänsten medför ett relationsmässigt och finansiellt mervärde för kunden, oavsett storlek på det placeringsbara kapitalet. Med en högre kontaktintensitet, en högre kundkännedom, bättre kunskap, finansiella instrument som passar riskprofilen samt skräddarsydda lösningar skapar denna tjänst en avkastning som vida överstiger den avkastning mer ordinära rådgivningstjänster medför. Vi har här funnit en tydlig korrelation mellan kontaktintensitet och finansiell avkastning, samt vissa skillnader mellan bankens inriktning och kundens uppfattning. Detta har även medfört skillnader mellan det empiriska materialet och befintliga teorier inom området, som banken kan ha användning av vid fokus av tjänsterna. Private Banking-tjänsten skapar med andra ord ett mervärde, som medför en win-win-situation för banken och dess kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)