Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Författare: Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. Sjukdomen kan behandlas med kost. En kost rik på kolhydrater, fibrer ochlivsmedel med lågt glykemiskt index baserad på baljväxter, grönsaker, frukt och hela gryn har visatatt blodsockerstegringen efter måltid hos patienter med diabetes typ 2 minskar. Vegansk kost innebäratt alla animaliska produkter exkluderas. Kan en kost baserad på växter där animaliska produkter heltexkluderas vara gynnsamt för individer med diabetes typ 2?Syfte Syftet var att undersöka effekten av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitustyp 2 jämfört med konventionell kost.Sökväg Databaserna Pubmed och Scopus användes vid litteratursökningen. Sökorden var ”Diet,vegan”, vegan, plant-based, plant based, vegan diet, veganism, Diabetes Mellitus type 2, Type 2Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, Diabetes Mellitus, Non InsulinDependent, Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent, Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus,Diabetes Mellitus Type II, Diabetes Mellitus, Noninsulin Dependent, Noninsulin-DependentDiabetes, Mellitus, Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus, Type 2 Diabetes, Diabetes, Type 2,blind och randomUrvalskriterier Inklusionskriterierna var indvider 18 år och äldre som är diagnostiserade medDiabetes Mellitus typ 2, randomiserade och kontrollerade humanstudier (RCT), interventionsperiodminst 12 veckor, HbA1c som utfallsmått och vegansk kost som intervention. Exklusionskriteriernavar individer yngre än 18 år, gravida, artikeln skriven på annat språk än svenska, engelska, norskaeller danska, interventionsperiod kortare än 12 veckor samt annan kost än vegansk som intervention.Datainsamling och analys Sökningarna gjordes i Pubmed och i Scopus. Vid läsning av titel ellerabstract valdes tio artiklar att läsas i fulltext då övriga exkluderades på grund av att de inte uppfylldeinklusionskriterierna. Av dessa artiklar valdes sju stycken ut att kvalitetsgranskas med hjälp av SBUsmall ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Fyra artiklar exkluderades på grund avlåg studiekvalitet. De kvarvarande tre artiklarna bedömdes enligt mallen ”Underlag för sammanvägdbedömning enligt GRADE” framtagen av statens beredning för medicinsk och social utvärdering.Resultat Tre studier inkluderades i denna systematiska översiktsartikel. Av dessa hade två medelhögstudiekvalitet. En hade högstudiekvalitet. En av tre studier visade på signifikant sänkning i HbA1c.Vid GRADE-graderingen sänktes studierna med ett steg i två kategorier. Det gällde överförbarhetenoch precision. En av studierna genomfördes i Korea, studiepopulationerna var överrepresenterade avkvinnor, medelåldern var inte representativ för den vuxna svenska befolkningen samt att en studiesaknade poweranalys är de huvudsakliga orsakerna till nedgraderingarna.Slutsats Det finns begränsat vetenskapligt underlag (++) för att en vegansk kost sänker HbA1c hosvuxna med Diabetes Mellitus typ 2. Ytterligare forskning behövs på området för att kunna besvarafrågeställningen i denna systematiska översiktsartikel.Nyckelord: Vegansk kost, Diabetes Melltius typ 2, HbA1c3Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: The effect of vegan diets on HbA1c in adults diagnosed with Diabetes Mellitus type 2Author: Kajsa Mattsson and Maja SörenssonSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 02, 2020Background Diabetes Mellitus type 2 represent the majority of the existing Diabetes Mellitus inSweden. There are multiple factors that contribute to the development such as physical inactivity,obesity and genetics. The disease can be treated with diet. A diet rich in carbohydrates, fibre and foodwith low glycaemic index based on legumes, vegetables, fruit and whole grains lower the blood sugarrise after a meal in patients with diabetes type 2. A vegan diet excludes all animal products. Could aplant-based diet where all animal products are excluded be favourable for individuals with diabetestype 2?Objective The purpose of this systematic review was to find out if vegan diet affects HbA1c inadults diagnosed with Diabetes Mellitus type 2 in comparison to an omnivore diet.Search strategy The databases Pubmed and Scopus were used for the systematic literature search.The keywords used were “Diet, vegan”, vegan, plant-based, plant based, vegan diet, veganism,Diabetes Mellitus type 2, Type 2 Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent,Diabetes Mellitus, Non Insulin Dependent, Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent, Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Type II, Diabetes Mellitus, Noninsulin Dependent,Noninsulin-Dependent Diabetes, Mellitus, Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus, Type 2 Diabetes,Diabetes, Type 2, blind and random.Selection criteria Inclusion criteria were individuals over the age of 18 who is diagnosed withDiabetes Mellitus type 2, randomized controlled trials, intervention period for at least 12 weeks andHbA1c as an outcome measurement. Exclusion criteria were individuals under the age of 18,pregnant, articles written in another language than Swedish, English, Norwegian or Danish,intervention period less than 12 weeks and intervention diet other than vegan.Data collection and analysis: The systematic literature was conducted in Pubmed and Scopus. Whenreading titles and abstracts ten articles were chosen to be read in full-text and the others wereexcluded because they did not meet the inclusions criteria. Of the ten articles, seven underwentquality assurance with SBUs template “Mall för kvalitstsgranskning av randomiserade studier”. Fourarticles were excluded because of low quality. Other three articles underwent overall assessment ofthe quality by the templet “Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE” produced byStatens beredning för medicinsk och social utvärdering.Main results Two out of three studies were assed to medium quality. One study was assed to highquality. One out of three studies showed significant HbA1c changes. While grading the studies usingGRADE, the strength where downgraded by one step in two categories. The categories concernedwere transferability and precision. One of the studies took place in Korea, the study populations wereoverrepresented by women, the mean age was not representative for the Swedish adult populationand in one study there were no power analysis reported. Those where the main reasons fordowngrading.Conclusions There is limited scientific evidence (++) that vegan diet affects HbA1c in adults

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)