Bankers processer vid kreditgivning till fastighetsförvärv för företag och privatpersoner : En jämförande studie av likheter och skillnader mellan en privatkredit och företagskredit

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Problemdiskussion: Bankers kreditprocess har under åren utvecklats och utformats till att minimera riskexponeringen och att säkerhetsställa kundens återbetalningsförmåga. Genom de praktiska erfarenheter som marknaden fått under dess olika kriser har strategier och processer utvecklats. Det har förts diskussioner att det nuvarande regelverket med bostadslån till privatpersoner är problematiskt och att stora grupper ställs utanför bostadsmarknaden. Medan att ett företagslån inte har samma krav på låntagaren. Problemformulering: Finns det skillnader i bankernas processer vid kreditgivning till ett fastighetsförvärv för privatpersoner jämfört med företag? Hur och varför skiljer sig processerna åt? Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva skillnader och likheter i processen för kreditgivning till ett fastighetsförvärv för privatpersoner och för företag. Studien avser att analysera empiri med teori för att ge en djupare förståelse i skillnaderna mellan processerna för en privatkredit jämfört med en företagskredit. Avgränsning: Kreditinstitut som erbjuder både bostadslån och företagskrediter. Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats med deduktiva inslag. Insamlingen av information startar i tidigare forskning, såsom litteratur och vetenskapliga artiklar, som sedan mynnar ut i en grund till insamling av empiriskt material. Det empiriska materialet har samlats in genom sju stycken intervjuer med banktjänstemän. Slutsats: Kreditgivningsprocessen mellan ett företag och en privatperson har stora likheter. Lagstiftningen skiljer sig däremot då delen till privatpersoner har ett betydande regelverk där Finansinspektionen har tydliga direktiv kring uppläggningen av en bostadskredit. Till en företagskredit har de inte liknande uppsatta direktiv utan banken har utformat deras egna policys för att säkerhetsställa återbetalningsförmågan. Väsentliga delar i dessa processer är att den hårda faktan om kunden är viktig för att bedöma kreditvärdigheten. Då banker har skapat sina egna policys till företag har de valt att ta hänsyn till de mjuka värdena vid en kreditgivning, för att skapa en nyanserad bild av kredittagaren. Företag har därmed en mer komplex och analytisk process än jämfört med en privatperson.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)