Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. Frågeställningar som används i studien är: Hur beskriver några förskollärare att de arbetar med interkulturalitet i förskolans verksamhet? Hur integreras barnets modersmål och kultur i förskolans inomhusmiljö? Vilken syn har några förskollärare på miljöns betydelse för flerspråkiga barn? Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjuer som genomförts med sex förskollärare parvis. Vid intervjuerna har ljudupptagning och anteckningar använts och materialet har sedan tolkats och analyserats med stöd från det interkulturella och sociokulturella perspektivet. Slutsatser som har framkommit i vår studie är att synliggörandet av olika språk är viktigt bland samtliga deltagare. Däremot upplevs det utifrån deltagarnas svar att de interkulturella och mångkulturella begreppen är svåra att särskilja och förstå innebörden av. Mer kunskap behövs därmed för att skapa sig en ökad förståelse om begreppens olika betydelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)