"Man vill framstå som något man kanske egentligen inte är" : En kvalitativ intervjustudie om den roll sociala medier spelar i sex unga kvinnors inställning till ideal.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Författare: Felicia Pålsson; Michelle Hammensjö; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur idealhets uppfattas samt hur den kan ha en eventuell påverkan på sex unga kvinnors självbild. Studien kommer besvara följande fyra forskningsfrågor utifrån en kvalitativ intervjumetod kombinerat med en fokusgruppmetod; (1) Hur upplever sex unga kvinnor att idealhets sprids online respektive offline? (2) Kan ideal ses som en nödvändighet i kvinnornas identitetsskapande, och på vilka sätt? (3) Finns det något gemensamt ideal hos kvinnorna och vart sprids detta främst? (4) Vilka eventuella konsekvenser anser kvinnorna kan vara ett resultat av idealhets? Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv, social comparison theory och self- discrepancy theory. Resultatet av studien pekar på att influensers uppfattas som den primära källan för spridning av ideal, och att Instagram beskrivs som den dominerande plattformen. Den huvudsakliga konsekvensen av idealhetsen beskrivs som viljan och villigheten att genomgå ingrepp för att uppnå det perfekta utseendet. Fem av sex unga kvinnor förklarar sitt ideal som smalt, där ena fokusgruppen pratar utifrån utseende och andra fokusgruppen anser att personligheten också är en del av idealet. Avslutningsvis menar fokusgrupperna att det finns en ekonomisk vinst bakom spridningen av ideal, där framtiden och utvecklingen av ideal och skönhetsingrepp är delad hos fokusgrupperna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)