Revisorns och Skatteverkets verksamhet mot manipulering av kontantredovisning - Går brottet att eliminera?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Revisorns och Skatteverkets verksamhet mot manipulering av kontantredovisning – Går brottet att eliminera? Seminarie datum: 5 juni, 2008 Ämne/Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, 15p. Fördjupningsinriktning: Redovisning Författare: Hanna Hideng och Karin Plato Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Manipulering, Kontanthantering, Kassaregister, Revision, Reglering Syfte: Att undersöka revisorers och Skatteverkets verksamhet mot manipulering av kassaregister samt belysa åtgärder för att minska förekomsten av detta brott. Metod: Då manipulering av kontanthantering utgör ett outforskat område utgår vi i uppsatsen från grundad teori, vilken har ett induktivt synsätt, för att besvara vår forskningsfråga. Debatten ligger till grund för utformning av intervjufrågor och därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Litteraturgenomgångens utgångspunkt är att manipulering av kontanthantering är ett regleringsproblem. För att styrka det tillämpas Jönssons studie om redovisningens utveckling. Puxty samt Willmonts resonemang tillämpas för att förklara relationen mellan redovisningens reglering och staten. Med hjälp av Streeck och Schmitters regleringsmodell kan det förklaras hur social ordning ska uppnås i samhället. Riskanalys utgör ett element för att eliminera problemet. Studie genomförd av McKee visar att en grad av oförutsägbart agerande är produktivt. Empiri: Under kategorier presenteras intervjusvaren i kombination med lämplig teori. Respondenter från Skatteverket och revisionsbyråer samt en åklagare har valts utifrån att de i sin verksamhet kommer i kontakt med manipulering av kontanthantering. Slutsatser: Manipulering av kontanthantering kan ses som ett allvarligt samhällsproblem och genom att föra upp ämnet till debatt kan bättre ordning i samhället uppnås. Framtagandet av Lagen (2007:592) om kassaregister förväntas påverka förekomsten av brottet, dock är fullständig nollvision ej väntad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)