Medarbetarskap i ett individualiserat samhälle : demokratur, chimär eller delaktighet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur medarbetare ser på begreppet medarbetarskap. Undersökningen syftar också till att undersöka hur personer inom organisationer förhåller sig till individualister och karriärister och tror medarbetarna att organisationerna kan upprätthålla en tydlig organisationskultur och främja ett starkt medarbetarskap med en självförverkligande arbetsstab?

Metod: Data till studien är insamlad med hjälp av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har legat till grund för majoriteten av insamlingen

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen för denna studie består av teorier som behandlar medarbetarskap, empowerment, individualism, byråkrati och nyinstitutionell teori.

Empiri: Empirin till studien har insamlats genom nio intervjuer med personer med olika befattningar i fem olika organisationer. Intervjupersonerna skiljer sig i ålder och utbildning.

Slutsats: Synen på medarbetarskap är att det är en ledningsfråga och innebär att de anställda blir mer delaktiga i utformandet av arbetsuppgifterna. Synen är också att det är en social delaktighet på och utanför arbetsplatsen. En viss skepsis mot att medarbetarskap verkligen existerar finns och det liknas vid demokratur, en blandning av demokrati och diktatur. Synen på individualism är överhängande negativ och inget samband mellan individualister och karriärister står att finna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)