Synen på nazismen i Metallarbetaren och Verkstäderna 1932-1938

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska metall- och verkstadsindustrins syn på nazismen och dess påverkan på det tyska folket och andra länder mellan åren 1932-1938. För att få reda på detta har vi studerat både arbetstagar- och arbetsgivarsidan genom att läsa båda sidornas förbundstidningar (Metallarbetaren och Verkstäderna). Deras syn skilde sig markant från varandra. Arbetstagarsidan skrev utan omsvep om hur utvecklingen tedde sig i Tyskland. Judeförföljelser, koncentrationsläger och de tyska arbetarnas elände var vardagsmat i Metallarbetarens spalter under den här perioden. Arbetsgivarsidan å sin sida teg om nazisternas oförrätter mot judar och de dåliga förhållandena i Tyskland. Detta berodde till stor del på att Tyskland var ett av Sveriges viktigaste exportländer och kritik mot de nazistiska ledarna skulle ha kunnat försämra den svensk-tyska handeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)