Organisationsförändring, pest eller kolera?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

Sammanfattning: Uppsatsen du har framför dig baseras på en kvalitativ studie gjord på ett av Sveriges största byggföretag vid införandet av en arbetsmodell som företaget kallar Strukturerad produktion. Modellen baseras på Lean production. Syftet är att studera Strukturerad produktion samt dess införande. Vi svarar på syftet genom att undersöka hur befattningshavare inom företaget diskuterar förändringsprocessen, vilket formuleras genom våra frågeställningar. Hur ser modellen för Strukturerad produktion ut, vilka är de bärande idéerna? Hur går processen för införandet av Strukturerad produktion till? Vilka översättningar görs för att anpassa modellen till organisationen?I teoridelen har vi valt att utgå från ett brett spektra för att sedan ”tratta ner” teorin. Vi inleder att med hjälp av Dawson (2007) att beskriva förändring i ett historiskt perspektiv. Det följs av ett stycke som, med hjälp av Czarniawska (2005) och Rövik (2008), beskriver två synsätt inom organisationsforskning, det modernistiska/rationella samt det socialkonstruktionistiska. Sist i teoridelen presenterar vi en tredje väg, som Rövik (2008) har utvecklat utifrån de två synsätten, där fokus ligger på virusteorin. Virusteorins sju punkter använder vi senare för att presentera och analysera vår empiri. Studiens empiri består av sex intervjuer samt intern dokumentation rörande modellens utformning och planerade implementering. Strukturerad produktion bygger på ett standardiserat arbetssätt som inrymmer rutiner, instruktioner och handböcker med detaljerade beskrivningar. Ledningen har tillsatt grupper med hantverkare och arbetsledare som gemensamt diskuterat fram en intern Best practice för varje moment i produktionsprocessen. Dels för att effektivisera processen dels för att skapa delaktighet hos de anställda. Företaget har gjort översättningar och skapat egna begrepp och benämningar för att skapa en identitet som underlättar implementeringsarbetet. Vi har utifrån virusteorin identifierat translatörer inom företaget som agerar idéspridare av modellen Strukturerad produktion. Vidare framgick det att det finns motstånd och oro inom företaget över den kommande organisationsförändringen, vilket företaget är medvetet om och är tvungna att hantera. I dagsläget ser vi att arbetet är aktivt men det framgår inte hur det kommer se ut i framtiden. En fråga som vi ställer oss är huruvida det arbetssättet är ytterligare en övergående trend eller om det är en struktur som kommer att överleva över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)