Utbredning av kastanjeblödarsjuka träd orsakad av Pseudomonas syringae pv. aesculi i centrala Malmö.

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Sjukdomen kastanjeblödarsjuka orsakad av bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi drabbar hästkastanjer i Europa. Denna kandidatuppsats har som mål att undersöka sambandet mellan uppkomst av kastanjeblödarsjuka, vitalitet, ståndort och sekundera skadegörare i de centrala delarna av Malmö. Kastanjeblödarsjuka är en ny sjukdom som har spridits i Europa de senaste decennierna och bakterien angriper trädets floem och tillslut dödar trädet. Det finns lite forskat kring sjukdomen och inget botemedel som inte går att applicera på träden i verkligheten. Pseudomonas syringae pv. aesculi på hästkastanj återfinns ofta i nordvästra Europa och är mer ovanlig söderut på kontinenten. För att få svar på frågeställningen så har en fallstudie genomförts i form av en inventering på hästkastanjer för att samla in uppgifter kring stamdiameter, vitalitet, ståndort kastanjeblödarsjuka och sekundära skadegörare på hästkastanjer. Den insamlade informationen har sedan analyserats för att få fram resultat. Även en mindre litteraturstudie har gjorts men är inte en del av resultatet utan bör betraktas som bakgrund och förklaring av begrepp och sjukdomar. Den här studien visar på att träd som står i hårdgjord yta drabbas oftare av kastanjeblödarsjuka än de träd som inte står i hårdgjord yta i de centrala delarna av Malmö. Det finns ingen direkt koppling mellan vitalitet och kastanjeblödarsjuka. Det var också för få trädindivider med sekundära skadegörare för att se någon trend. Den här undersökningen är inte tillräckligt stor för att resultatet ska kunna appliceras över hela Malmö eller som en generell beskrivning av vilka träd som bakterien angriper. Om en större inventering genomförs och det framkommer liknade resultat som den här undersökningen så skulle det kunna ge riktlinjer till hur träd bör planteras i framtiden, eller vilka områden som kan komma att bli mer utsatta och kan komma att försvinna träd från. Förhoppningsvis kan detta arbete bli inspiration till mer framtida forskning kring ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)