En processbeskrivning för utveckling av webbaserade system och gränssnitt : En fallstudie av utvecklingsprocesser på GMP-Systems AB

Detta är en M1-uppsats från KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

Sammanfattning: Affärssystem som inte har tydliga användargränssnitt tenderar att göra användarvänligheten sämre, vilket i sin tur kan leda till att delar av systemet inte nyttjas effektivt. Det kan därför vara lämpligt att ha en specifik och tydlig processbeskrivning för utveckling av system med hänsyn till användarvänlighet. I detta projekt undersöktes möjligheten att ta fram en processbeskrivning för IT-projekt vid framtagning av ett nytt gränssnitt i ett system. Mer konkret så är frågan som ska besvaras i denna rapport följande: ”Hur ska en utvecklingsmetod eller utvecklingsprocess för IT-system se ut för att tillvarata vetenskapliga, teoretiska och tekniska aspekter på Människa-Dator Interaktion (MDI)?” En fallstudie i detta projekt har utförts på företaget GMP-Systems AB. För att komma fram till ett resultat, och för att få svar på frågeställningen, så har en litteraturstudie på aspekter inom MDI utförts. Dessutom har en analys huruvida teknisk implementation av detta kan åstadkommas med hjälp av ramverk. Vidare har intervjuer genomförts, samt tester där användaren har fått interagera med systemet. Resultatet av feedbacken har sedan analyserats. Detta för att senare kunna bygga prototyper till systemet. I resultatdelen levereras en utvecklingsmetod och en processbeskrivning som är kopplad till den litteraturstudie och de erfarenheter som erhållits från projektets fallstudie. Till företaget GMP-Systems levereras en prototyp, en use-case model[1] med user-stories[2] samt ett sekvensdiagram[3]. [1] Use-Case Model är en beskrivning på åtgärder och handlingar som en användare kan utföra, och definierar interaktionen mellan rollerna i ett system för att utföra ett mål.[2] User-stories är ett verktyg inom systemutveckling för att kunna ta fram en beskrivning av önskad funktionalitet som ofta utgår utifrån ett användarperspektiv.[3] Ett sekvensdiagram visar metodanrop mellan objekt i en tidsbegränsad situation och vilken ordning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)