Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. Forskning visar också på en variation i stress och psykosomatiska besvär relaterat till typ av program på gymnasiet.    Syfte: Att undersöka tänkbara samband mellan nivå av fysisk aktivitet och upplevd DÅS hos 18-åringar som läser naturvetenskapligt program. Samt undersöka eventuella könsskillnader inom upplevd DÅS och självrapporterad nivå av fysisk aktivitet.   Metod: Studien var en kvantitativ, icke-experimentell tvärsnittsstudie med komparativ design. Vid datainsamling användes två självskattningsformulär (IPAQ-SF och DASS-21). Genomförandet skedde inom Uppsala kommun på fyra gymnasieskolor med naturvetenskapligt program. Totalt deltog 35 elever från nio klasser.   Resultat: Samtliga deltagare översteg rekommendationer för fysisk aktivitet. Inga signifikanta könsskillnader förekom. Majoriteten av deltagarna visade på ingen eller låg nivå av DÅS. Resultatet visade på skillnader i nivå av ångest, där kvinnorna rapporterade en högre nivå. Ett negativt samband mellan uppskattad fysisk aktivitet och DÅS gick att se hos gruppen som helhet, samt hos männen. Konklusion: Majoriteten av de 18-åriga män och kvinnor som undersökts i denna studie rapporterade höga nivåer av fysisk aktivitet och ingen eller låg nivå av DÅS. Kvinnorna rapporterade dock högre nivåer av ångest. Studien fann inget samband mellan självrapporterad fysisk aktivitet och DÅS för kvinnor men ett starkt samband för män. Dessa könsskillnader bör undersökas vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)