Valutans påverkan vid beslut av utlandsinvesteringar som sker i tillverkningssyfte – en studie av två svenska företag

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniel Kling; Reza Daneshvar Minabi; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Företagen är multinationella och bedriver en stor del av verksamheten utomlands samtidigt som man hela tiden söker nya marknader och regioner som kan vara intressanta att investera i. Huvudsyftet med denna studie är att analysera två företags inställning till valutor vid beslut av utlandsinvesteringar. De båda företagen har var sin policy hur risker skall hanteras på både koncernnivå och lokal nivå. Diskussionerna om valutan och dess risker visar att andra faktorer har större betydelse vid ett investeringsbeslut. Bakgrunden till investeringar är påverkad av företagens affärsstrategi. Affärsstrategin är i sin tur sammankopplad med företagets mål. Företagen är långsiktiga i sina investeringar. Oberoende av om företaget är börsnoterat eller privatägt är målet att tillfredsställa ägarnas krav. Betträffande valutakurser i samband med utlandsinvesteringar är att båda företagen inte tar någon hänsyn till valutafluktuationer. Det som har noterats i samband med långsiktiga utlandsinvesteringar är att företagen investerar i lokal valuta. När det gäller kortare tidshorisont med investeringen så brukar företagen säkra sig mot valutarisker med hjälp av terminskontrakt. Största anledningen till korta investeringar är att effektivisera produktionen och öka produktiviteten. Växelkursprognoser utnyttjas inte eftersom utfallet på prognoserna är osäkra på grund av att växelkurser kan påverkas av flera faktorer. Beträffande valutafrågornas roll i samband med utlandsinvesteringar som sker i tillverkningssyfte går det att konstatera att valutan inte har någon självständig roll vid investeringsbeslut. Valutan ses istället som en faktor av flera som ingår i en mer komplex situation som påverkar beslutsfattandet vid utlandsinvesteringar. Vad som har kunnat konstateras utifrån erhållet material är att affärsstrategiska komponenter spelar en mer avgörande roll vid beslutsfattandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)