Undervisning i förskolan - En nyhet eller bara icke-begrepsligad verklighet? : En intervjustudie om hur sex förskollärare upplever undervisningsbegreppet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie har till syfte att undersöka hur förskollärare upplever undervisningsbegreppet i förskolan. För att undersöka detta har data samlats in med hjälp av semi-/halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare samt analyserats utifrån kvalitativ analys. Fenomenologi, med inriktning på 'livsvärlden' ur Merleau-Ponty har varit den teoretiska utgångspunkten. Resultatet av studien visar att förskollärare inte är vana vid begreppet undervisning, trots kravet på undervisning i förskolan enligt skollag sedan 2010. Studien visar även hur förskollärare upplever att förskollärarutbildningen behöver ta upp undervisning mer i utbildningen för att nyexaminerade förskollärare ska kunna berika verksamheterna. Studiens största slutsats pekar på att förskollärare inte kommer förändra deras arbetssätt med undervisningsbegreppet utan endast hur de uttrycker sig kring sitt undervisningsarbete. De betonar vikten av förskolans tradition med lärandeprocesser, att det är dessa som skapar förutsättningarna för undervisning i förskola, att det är processen till lärande som är viktigast.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)