Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder : En specialpedagogisk analys av möten mellan familjehem, skola och socialtjänst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i förskola och skola. Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. Fenomenologi strävar efter att förstå vad intervjupersonen berättar utifrån sitt eget perspektiv. Socialkonstruktivismen beskriver hur människan konstruerar sin kunskap i samspel med andra och genom egna erfarenheter. För att belysa några av de uppfattningar som finns om framgångar och hinder i samverkan mellan skola, socialtjänst och familjehem har det i studien genomförts åtta semistrukturerade intervjuer med familjehemsföräldrar vars barn går i förskola och skola. Resultaten av studien visar betydelsen av förtroendeskapande mellan samverkande parter. Förtroende lyfts i flera intervjuer fram som den viktigaste förutsättningen för att samverkan ska fungera och leda till skolframgångar för barnet. Resultatet visar dessutom att brist på förtroende mellan hemmet och skolan skapar hinder i samverkan, vilket i förlängningen kan påverka barnens skolframgångar i negativ mening. Framträdande hinder som anges är brister i bemötandet, låga förväntningar samt förekomsten av olika uppfattningar om hur samverkan ska se ut. Förtroende och brist på förtroende mellan familjehem och (för)skola återkommer regelbundet i intervjuerna som en viktig aspekt på företeelser som påverkar barnens möjligheter att nå skolframgångar. Resultaten i studien visar på ett behov i både förskola och skola av sådan specialpedagogisk kompetens som möjliggör dels en ökad kompetens kring placerade barns behov, dels handledning för pedagoger rörande bemötande och relationsskapande i förhållandet till både barn och föräldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)