Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. Rädslan för människor har bevisats kunna reduceras genom att regelbundet exponera kaninen för hantering. I dagsläget saknas standardiserade riktlinjer för hur försökskaninen ska invänjas vid hantering av människor. Studien ämnade att granska och utvärdera verkställandet av ett träningsprogram för kaniner som implementerats på Karolinska Institutet i Stockholm med lovande resultat, i syfte att identifiera eventuella brister med programmet och att belysa områden som kan vara av betydelse för vidare forskning. Det långsiktiga målet är att uppnå en standardiserad metod för socialisering och träning av kaniner inom medicinsk forskning. Sex kaninhanar av rasen New Zealand White observerades över 12 på varandra följande dagar. Det fanns ingen kontrollgrupp. Programmets utförande dokumenterades genom intervju av personal och observation. Kaninernas rädsla för människor utvärderades vid två separata tillfällen genom tillämpning av kvantifierad beteendeanalys, flertalet human approach tester och mätning av andningsfrekvens. Data analyserades genom parat t-test och deskriptiv analys. Beteendeanalysen demonstrerade en statistiskt signifikant ökning av beteenden som förknippas med oräddhet. Under approach testet ökade antalet kontakter med människans hand medan tiden till första kontakt minskade. Durationen som kaninen valt att befinna sig i människans närhet hade ökat i slutet av studien. Ingen signifikant påverkan fanns på kaninens andningsfrekvens. Resultaten tyder på att hanteringen under träningsprogrammet leder till reducerad rädsla mot människor. Mer forskning krävs, men denna studie utgör ett lovande första steg för utvecklingen av en standardiserad, effektiv metod för socialisering av kaniner i medicinsk forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)