Vilka utmaningar och hinder möter större tillverkande företag vid implementering av digital och smart teknik samt hur kan dessa åtgärdas? : En studie kring den pågående digitala transformationen av tillverkningsindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Sammanfattning: Den globala industrin har under det senaste decenniet genomgått en enorm digital transformation, där tillämpandet av digitala och smarta verktyg inom företag aldrig har varit mer påtagligt. Under november 2011 presenterades begreppet Industrial 4.0 i en artikel skriven av den Tyska regeringen som beskriver en teknikintensiv strategi för år 2020 och omfattar vad idag betraktas som den fjärde industriella revolutionen. Industri 4.0 utgörs till stor del av integrationsprocessen mellan teknik och övrig verksamhet inom ett tillverkningsföretag, vilket i sin tur ger upphov till teknik såsom; automation, förstärkt verklighet, simuleringar, intelligenta tillverkningsprocesser samt övriga processindustriella IT-verktyg och -system. Flertal forskningsstudier hävdar att Industri 4.0-teknologier har potential att revolutionera sättet företag idag tillverkar produkter, men i och med att begreppet är relativt nytt, abstrakt samt består av väldigt komplexa tekniker och komponenter, är införandet av dessa inom en tillverkningsmiljö för närvarande en stor utmaning för tillverkande företag. Denna studie syftar alltså till att belysa de utmaningar och hinder som större tillverkande företag möter vid implementering av digital och smart teknik, samt åtgärder för att motverka dessa. Målet med studien är att leverera ett användbart resultat både för aktiva företag inom tillverkningsindustrin i form av stöd vid analys och diskussion av eventuella implementeringsstrategier och -satsningar inom Industri 4.0, men också ge övriga intressenter en uppfattning kring ämnet med tanke på att det, som sagt, är ett abstrakt system. En litteraturstudie genomfördes både för att få en överblick kring ämnet Industri 4.0 och hur det har behandlats i tidigare examensarbeten, avhandlingar samt forskningsstudier, men även för att identifiera tidigare identifierade hinder. Därefter genomfördes fältstudier på två tillverkande företag, Scania och Atlas Copco, samt teknikkonsultföretaget Knightec. Syftet med detta var framförallt att få en mer påtaglig och verklighetsförankrad uppfattning av Industri 4.0 men även verifiera att informationen i den teoretiska delen är relevant i praktiken för en tillverkande verksamhet. Studien påvisade därtill att identifierade utmaningar och hinder återfinns bland flertal organisatoriska områden inom ett tillverkande företag, varav de mest framgående aspekterna omfattade strategi, ledarskap, kunder, kultur, anställda, juridik samt teknik. Resultatet avslöjade vidare att tillverkande företag präglas av bristfälliga planer och strategier för att identifiera samt implementera nya tekniska lösningar, konflikter bland de anställda, svårigheter att integrera kundsystem enhetligt inom produktionen, avsaknad av lämplig teknisk kompetens, juridiska problem vad gäller hantering av data samt svårigheter att integrera nya och gamla teknologier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)