Solvallaskolan F-3

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Anna Lindgren; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns många anledningar till varför det anses bra att vistas ute i naturen, några exempel är bland annat den fria leken; att det är genom leken barn lär sig samt vågar misslyckas, och naturen har obegränsat med resurser för lek; kottar, stubbar, träd, blad och grenar att bygga saker med, hoppa och klättra på, och så vidare. Hälsan är ett ytterligare argument; att vara ute i naturen stärker immunförsvaret samt aktiverar kroppens alla muskler i och med varierande terräng. Terrängen i sig gör att barn snabbare utvecklar sin grov- och finmotorik samt balans, i naturen finns det utmaningar för alla åldrar. Idén om att genom att låta barn lära och förstå av och med naturen kommer de som vuxna sedan bry sig mer om den och därav skaffa sig en större förståelse i hur man tar hand om den på bästa sätt har varit drivande för mig i detta projekt. En önskan om att sudda ut gränsen mellan ute och inne och uppmuntra till att ta steget ut. Det som har varit drivande i mitt projekt har varit naturen på många plan. Jag har velat tematisera naturen och föra den närmare inomhusmiljön. Utomhuspedagogik har legat mig varmt om hjärtat och att låta delar av undervisningen ske utomhus har varit ett fokus.  Jag har låtit naturen gå igen i byggnaden på olika sätt, den har likt naturen en ”fasad” dit ljuset når men också ett inre djup med vinklar och vrår som skapar intressanta unika rumsligheter. Planlösningen har förskjutningar i dess logik, för att skapa oregelbundenheter - inget rum är det andra likt. För att kunna utnyttja naturen och dess resurser under en längre del av året fick växthuset snabbt en plats i mitt projekt. Jag var intresserad av att skapa olika klimatzoner, dels för att kunna förlänga de gröna månaderna men också som en slags bufferzon mellan inomhus och utomhus där väder och vind behövs förhållas till. Växthuset funkar lite som ett klimatskyddat utomhus. Jag tror att om vi ökar vår kunskap och känsla för natur och miljö får vi lättare att arbeta för ett hållbart samhälle samt en större förståelse för nödvändiga åtgärder och förändringar. Jag vill underlätta för barn att tidigt lära sig om årstidsväxlingar, kretslopp, väder, djur- och växtliv. Växthuset är tänkt att vara en trygg lärandemiljö att undersöka delar av naturen i. Något som kändes viktigt var att behålla närheten till marken och naturen, men att samtidigt erbjuda en stor plats för utomhusvistelse. Detta resulterade i en låg tvåvåningsbyggnad med en förskjutning av den övre våningen för att ge plats åt stora terrasser för både undervisning och lek. Även taket fungerar som gårdsmiljö. Jag ville att min byggnad skulle sjunka in i naturen och kännas human i jämförelse med femvåningshusen i omgivningen, att den skulle kännas lätttillgänglig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)