ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT : En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

Denna studie behandlar delaktighet och inflytande mellan hem och förskola, vilket är ett av förskolans uppdrag enligt styrdokumenten. Vi har valt att genomföra denna studie för att få insyn i hur föräldrar på en förskola uppfattar sin delaktighet och sitt inflytande. Som verksamma i förskolan har vi funderat på om och hur vi möjliggör för föräldrar att förstå det demokratiska uppdraget och de både rättigheter och skyldigheter som det för med sig. Studiens syfte är att beskriva föräldrars uppfattning om delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och pedagogiska planering. I bakgrunden presenteras tidigare forskning om föräldrars delaktighet och inflytande. Begreppen delaktighet och inflytande utreds och utgör sedan studiens teori. Studiens datainsamling består av en enkät som tolkas kvalitativt och till viss del kvantitativt. Enkäten har besvarats av 35 föräldrar på en förskola. Studien visar att föräldrar uppfattar att delaktighet och inflytande till stor del handlar om kommunikation. Den kommunikation som beskrivs är information som rör det egna barnet och information som rör förskolans verksamhet genom dagliga möten och genom de formella forum som förskolan erbjuder. Komplexiteten i begreppens betydelse diskuteras, då begreppen ofta används synonymt och är svåra att definiera. Vidare diskuteras förskollärares roll/attityd i förhållande till föräldrar och begreppen makt, demokrati samt kommunikation. Beroende på den attityd förskollärare har till föräldrars rättighet och ansvar ges möjlighet eller hinder till delaktighet och inflytande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)