”Att godkänna & tjäna pengar samtidigt”. Certifieringsorgan & deras roll gällande certifiering/verifiering av Corporate Social Responsibility (CSR)

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I Sverige finns enligt statliga organisationen SWEDAC 33 olika certifieringsorgan.Certifieringsorganen har av SWEDAC blivit ackrediterade (godkända) att utföratredjepartscertifieringar för de standarder deras ackreditering omfattar. Certifieringsorganenutför certifiering av sina kunder för de standarder man har ackreditering, samtidigt som dehar kommersiella syften. Denna studie undersöker hur certifieringsorgan hanterar sinkommersiella respektive opartiska kontrollerande roll.Standarder utgör grunden för certifikat/verifieringar och utfärdas av internationella eller nationella certifieringsorgan. Certifieringsorganen certifierar och kontrollerar attuppdragsgivaren, kunden, möter kraven enligt standarden. I detta arbete harcertifieringsorganens processer kvalitativt studerats i relation till standarder som omfattarsocialt ansvar (Corporate Sociala Responsibility; CSR) och vilket utrymme dessa standarderger för certifieringsorganen att godkänna. Det studeras även hur certifieringsorganensäkerställer att kvalitetsnivån, för den standard certifikat utfärdas, bibehålls och inte underkastas certifieringsorganens kommersiella intressen. Slutligen har studien belyst vilken kontroll som sker över certifieringsorganens arbete. Av 33 olika certifieringsorgan med verksamhet i Sverige, varav 13 stycken till förfrågades, valde sex att medverka på intervju.Studien visar att certifieringsorganens affärsmodell rörande certifiering främst framhävercertifieringsorganen som “förtroendeväktare”, där certifieringsorganen erbjuder sina kunder“trovärdighet och kunskap”. Undersökningen visar inte mer än i ett fall att certifieringsorganutför certifieringar till ett lågt pris (relativt konkurrenterna). Vidare visar studien att det finnsviss risk att certifieringsorganen mer godtyckligt godkänner certifiering för att säkerställaaffären. Dessutom finns en risk att opartiskhet råder och att standarders kvalitetsnivåer förgodkännande urvattnas. Det finns tydliga processer för certifiering och kontroll sker bådeinternt och externt av SWEDAC. Detta begränsar sannolikt certifieringsorganens möjligheteratt certifiera/verifiera och samtidigt ha kommersiellt syfte (att tjäna pengar), vilket gör att många certifieringsorgans organisationer även ägnar sig åt andra verksamheter exv. testningoch inspektion.Vidare behöver studien fördjupas och underlaget breddas för att säkerställa den i denna studiebeskrivna situation. Det är dessutom intressant att konstatera att SWEDAC, som är högst uppi ackrediterings-hierarkin, har ekonomiska intressen i certifieringsprocessen. Liknandesituation gäller SIS, vilka ansvarar för de standarder som ligger till grund för certifieringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)