Retorikkonsulter i arbete En intervjustudie om fem retorikkonsulters syn på coachning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Pernilla Vingare; [2019-10-16]

Nyckelord: retorik; retorikkonsult; coachning; återkoppling;

Sammanfattning: Undervisning inom retorik har funnits sedan antikens Grekland och än i dag arbetar människor med att lära andra talets konst. Den här studien är en kvalitativ fallstudie och materialet som undersökningen utgår från är transkriptioner av intervjuer med fem retorikkonsulter. Syftet med studien är att få en inblick i hur retorikkonsulter arbetar. Studien har också bisyftet att diskutera retorikkonsulters arbete i relation till språkkonsulters arbete. Frågeställningarna som har undersökts är hur retorikkonsulter ser på sin arbetsprocess vid coachning, vilka förutsättningar retorikkonsulterna tycker krävs för att de ska uppleva coachningen som lyckad och vad språkkonsulter kan lära av retorikkonsulters sätt att arbeta med coachning.Resultatet visar att förberedelserna varierar mellan retorikkonsulterna och mellan olika uppdrag. Coachningen sker i grupp, enskilt eller i enstaka fall parvis. Ett vanligt arbetssätt är att retorikkonsulten först lägger en teoretisk grund som deltagarna sedan får testa i praktiken. Att varva teori och praktik är viktigt, och alla informanter är överens om att övningar är A och O. Utbildningen brukar avslutas genom att deltagarna får hålla sina presentationer. Exempel på vad retorikkonsulterna studerar vid coachning är kroppsspråk, röst, disposition och hur deltagaren använder hjälpmedel som exempelvis Powerpoint.Återkoppling är en stor del av retorikkonsulternas arbete. Det är viktigt att deltagaren får återkoppling från retorikkonsulten, men flera av informanterna låter även de andra deltagarna ge respons. Ett vanligt sätt att arbeta med återkoppling är att deltagaren först får respons och sedan får hålla framförandet igen med fokus på responsen. De viktigaste förutsättningarna för att coachningen ska bli lyckad är att viljan finns där och att deltagaren tycker att det är kul.Retorikkonsulterna i studien arbetar framförallt med kompetensutveckling, vilket är något språkkonsulter eventuellt skulle kunna fokusera mer på. Informanterna arbetar med att ta fram en bra presentatör snarare än en bra presentation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)