CSR i tider av Covid-19-pandemin : En kvantitativ studie om Covid-19-pandeminspåverkan på svenska börsbolags CSR-aktiviteter

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: CSR i tider av Covid-19-pandemin - En kvantitativ studie om Covid19-pandemins påverkan på svenska börsbolags CSR-aktiviteter Författare: Ellinor Gustafsson och Joel Mattsson Handledare: Torbjörn Tagesson Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, Covid-19-pandemin,innehållsanalys Bakgrund: Covid-19-pandemin hade sin startpunkt år 2020 och är en kris som påverkat enskilda individer, samhällen och företag. I tidigare studierges ingen entydig indikation om hur företags CSR-aktiviteter påverkasav oförutsedda, ej företagsspecifika kriser. Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och hur omfattningen av svenskabörsbolags CSR-aktiviteter har förändrats under den pågående Covid19-pandemin; således mellan åren 2019–2020. Forskningsfråga: Har svenska börsbolags omfattning av CSR-aktiviteter minskat/ökat eller inte påverkats under Covid-19-pandemi-året 2020 i jämförelsemed 2019? Metod: Studien har en kvantitativ forskningsstrategi och har en explorativoch explanativ forskningsansats med ett deduktivt angreppssätt. Studiens syfte uppfylls genom att utföra en innehållsanalys avsekundärdata i form av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter från företag noterade på Stockholmsbörsen. Resultat: Studien visar att svenska börsbolags omfattning av CSR-aktiviteterdelvis ökat under Covid-19-pandemin. Omfattningen av CSRaktiviteter kopplade till den miljömässiga och den socialadimensionen av CSR visade sig öka under Covid-19-pandemin. Däremot visade sig omfattningen av totala CSR-aktiviteter samt CSRaktiviteter kopplade till den ekonomiska CSR-dimensionen varaopåverkade under Covid-19-pandemin. Kunskapsbidrag: Studien bidrar till ökad kunskap om hur Covid-19-pandemin påverkat omfattningen av svenska börsbolags CSR-aktiviteter. Detta kan ökaförståelsen för vilken effekt en oförutsedd, ej företagsspecifik krispåverkar företags arbete med CSR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)