Gymnasieelevers psykiska mående & stressberedskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Isra Mettichi; Chorin Garmawi; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstraktBakgrund: Skolan är en institution där elever spenderar flera timmar varje dag. Skolan utvecklar dem som individer och har en påverkan på deras hälsa. Ungdomar i gymnasiet mår sämre idag på grund av stressorer och andra faktorer som har en negativ påverkan på deras psykiska mående, flickorna mår dock sämre än pojkarna.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever upplever att skolan påverkar deras psykiska hälsa, samt deras individuella stressberedskap och kunskap gällande psykisk ohälsa.Metod: För att svara på studiens syfte har en kvantitativ metod valts genom enkätundersökning som riktade sig till gymnasieelever från ålder 15-19. Tre skolor användes som underlag för denna enkätundersökning där en summa av 127 elever deltog, varav 92flickor och 35 pojkar.Resultat: Resultatet delades upp i fyra olika kategorier, stress, stressberedskap, psykiskt mående och elevernas kunskap om psykisk ohälsa. Dessa olika kategorier påvisar att flickorna upplever mer psykosomatiska besvär samt att de upplever en högre grad av stress än pojkarna. Dessutom har flickorna en allt mer negativ inställning till hur de upplever sig själva och sin situation. Det är mer vanligt förekommande att flickorna vänder sig till skol- och sjukhälsovården i jämförelse med pojkarna som föredrar att vända sig till personer som står dem nära eller ingen alls.Slutsats: Det är viktigt att skolan uppmärksammar sina elever om att det finns en skolhälsovård som de alltid kan vända sig till när de mår dåligt eller bara vill prata med någon. Det är också viktigt att skolan har fler lektioner om psykisk ohälsa för att uppmärksamma eleverna om ämnet.Nyckelord: Psykisk ohälsa, stress, ungdomars psykiska mående, ungdomars stressberedskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)