”Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige.” -En studie av språkval i två arabiska familjer.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I föreliggande studie undersöktes hur ungdomar och föräldrar i två arabiska familjer iSverige ser på sin relation till språken i sin vardag över tid samt vilka faktorer sompåverkat deras språkval. I fokus ligger deltagarnas upplevelser relaterade till arabiskaspråket, men även betydelsen av andra språk lyfts i olika sammanhang. Deltagarnasberättelser ger en bild av hur individer med ett liknande ursprung har olikaerfarenheter och upplevelser av språken i sina liv; en deltagare är uppvuxen i ettarabiskspråkigt land och flyttade till Sverige som vuxen, en annan kom till Sverigesom barn och växte upp i en familj som tidigt övergav arabiskan till förmån försvenskan. Två deltagare är födda i Sverige på 2000-talet; den ena uppvuxen medarabiska som hemspråk, den andra med svenska som hemspråk. Den ena familjen hargenom åren bevarat sin arabiska dialekt i hemmet, medan den andra familjen idagbefinner sig i ett slags revitaliseringsprocess där arabiskan på senare år blivit alltmernärvarande i familjens liv.Det övergripande resultat som framkommer är att arabiska språket på senare årblivit mer levande i deltagarnas liv. Dels har digitala mediers och ny teknologis intågi hemmen möjliggjort användandet av språket på ett slags gränslösa arenor; såväl ikontakt med släktingar i andra länder som i andra sammanhang. Dels har händelserpå makronivå i form av kraftigt ökad immigration från arabvärlden bidragit till att detfinns ett större behov av arabiska språket i exempelvis skola och arbetsliv. Samtligadeltagare har på senare år börjat återuppliva eller utveckla sina tidigare kunskaper iarabiska; i ungdomarnas fall handlar det främst om utvecklingen av sin arabiskadialekt och förståelsen av andra arabiska dialekter, medan föräldrarna även börjat lärasig eller utveckla sin standardarabiska.I studien diskuteras även möjligheten att i studier av individers språkval, användaoch utveckla en äldre modell för analys av språkbyte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)