Vilka upplevelser har lärarstudenter av lärarutbildare? : En kvantitativ studie om studenter och lärarutbildare på Idrottslärarutbildningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Studiens syfte är ta reda på hur ämneslärarstudenter upplever och värderar olika lärandeaspekter, såsom bemötande, engagemang och förankring till den framtida yrkesrollen, i undervisningen hos lärarutbildare på lärarutbildningen för idrott och hälsa. Tidigare forskning visar på att lärarutbildningen i idrott och hälsa är starkt präglat av idrottens föreningsliv, inte minst genom de normer och värderingar som förs vidare av de personer som är verksamma inom utbildning, d.v.s. idrottslärarstudenterna och lärarutbildarna. Studien tar avstamp i Bourdieus sociologiska teori och innefattar centrala begrepp som kapital, habitus, fält och doxa. En kvantitativ metod används i form av en enkätundersökning, för att samla in data så att studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras. Datan analyserades genom en så kallad korstabellsanalys för att hitta korrelationer mellan olika studentgruppers upplevelser och värdesättningar av dessa lärandeaspekter. Analysen visar på att det finns vissa korrelationer och skillnader mellan de olika studentgrupperna och främst i hur de upplever utsträckningen av lärarutbildarnas kopplingar av undervisningsstoffet till den framtida yrkesrollen. Studien synliggör vad studenterna upplever samt värderar och hur dessa upplevelser skiljer sig åt beroende på diverse grupptillhörigheter. Informationen studien tillför kan i sin tur användas för att höja kvaliteten på ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)